فاطمه شریعتمدار طهرانی

درباره من

دکتر فاطمه شریعتمدار طهرانی
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک حالت جامد @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1403/3/4)

استنادات

445

h-index

13

i10-index

16

مؤلفین همکار

17

اسکوپوس

(1403/3/4)

استنادات

319

مقالات

23

h-index

11

مؤلفین همکار

32

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1385

کارشناسی ارشد

صنعتی شاهرود

1387-1392

دکتری

University of Malaya

تجارب

1396-1397

مدیر پژوهش دانشکده فیزیک

دانشگاه سمنان

1395-1397

مشاور فرهنگی دانشکده فیزیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

سنتز نانومواد

لایه نشانی به روش رسوب شیمیایی بخار

مشخصه یابی های ساختاری و اپتیکی مواد

اولویت های پژوهشی

چارچوبهای آلی-فلزی

لایه های نازک- خواص اپتیکی و ساختاری

نانومواد- اکسیدهای فلزی

فیزیک نیمرساناها

حسگرهای گازی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/02
Influence of total gas partial pressure on the structural formation of SiC thin films deposited by HWCVD technique
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2016)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*
Multi-phase structured hydrogenated amorphous silicon carbon nitride thin films grown by plasma enhanced chemical vapour deposition
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
Mohd Azam Abdul Rahman*, Wee Siong Chiu, Choon Yian Haw, Ragib Badaruddin, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, Mohamad Rusop, Poisim Khiew, Saadah Abdul Rahman
An investigation on the impact of Al doping on the structural and magnetic properties of Fe3O4 nanoparticles
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
^محمد حسین احسانی*, شادی اسماعیلی باغ چشمه, مصطفی آقازاده, پرویز کاملی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, عیسی کریم زاده
The optical properties of silicon carbide thin films prepared by HWCVD from pure silane and methane under various total gas partial pressure
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, 9411339010, ^مجید جعفرتفرشی
Hydrothermal synthesis and characterization of WO3 nanostructures: effects of capping agent and pH
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9511339001, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
Effect of synthesis route on the structural and morphological properties of WO3 nanostructures
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING(2020)
9611340001, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*
شبیه¬سازی و بررسی لایه¬نشانی لایه¬های نازک فلزی به روش تبخیر حرارتی
دنیای نانو(ترویجی)(2019)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
بررسی اثر دمای هیدروترمال برخواص فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای اکسید تنگستن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
9511339001, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
Hydrothermal synthesis and characterization of WO3 nanostructures: Effect of reaction time
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2020)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, 8822333001, ^مریم علیان نژادی
بررسی نظری تأثیر فاصله چشمه تا زیرلایه بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2020)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
High specific surface area micro-mesoporous WO3 nanostructures synthesized with facile hydrothermal method
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, 9412338002, ^مریم علیان نژادی
Novel photoluminescent In2O3/a-SiC core/shell nanostructure synthesized by HW-assisted PECVD method
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, الهه رسولی, ^مریم علیان نژادی
Thermally stable WO3 nanostructure synthesized by hydrothermal method without using surfactant
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2021)
9611340001, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*
Effect of solution pH on as-synthesized and calcined WO3 nanoparticles synthesized using sol-gel method
OPTICAL MATERIALS(2021)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Effect of precursor material, pH, and aging on ZnO nanoparticles synthesized by one-step sol–gel method for photodynamic and photocatalytic applications
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2022)
9711401005, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تاثیر پگیله‌کردن بر مشخصه‌های اپتیکی و ساختاری نانوساختارهای WO3 سنتز شده با روش سل-ژل
دنیای نانو(2022)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
High-performance photocatalytic WO3 nanoparticles for treatment of acidic wastewater
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
The effect of PEGylation on optical and structural properties of ZnO nanostructures for photocatalyst and photodynamic applications
Materials Today Communications(2023)
9711401005, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
High photocatalytic WO3 nanoparticles synthesized using Sol‑gel method at diferent stirring times
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2023)
^مریم علیان نژادی*, 9711401006, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, 9611340001
High specific surface area γ-Al2O3 nanoparticles synthesized by facile and low-cost co-precipitation method
Scientific Reports(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تأثیر پیش‌ماده بر نانوساختارهای آلومینای سنتز شده با روش سبز به منظور حذف یون‌های مس از پساب کارخانه
پژوهش فیزیک ایران(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Optical and structural properties of spherical-shaped boehmite and γ-alumina nanoparticles by ultrasonic-assisted hydrothermal method: the effects of synthesis route, calcination, and precursor concentration
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Hydrothermal synthesis of WO3 nanorods: pH adjustment stage additive comparison and photocatalysis activities
Progress in Physics of Applied Materials(2023)
9611339008, محدثه جمالی, ^زهره بهرامی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*
Optical and structural properties of bare MoO3 nanobelt, ZnO nanoflakes, and MoO3/ ZnO nanocomposites: The effect of hydrothermal reaction times and molar ratios
OPTICAL MATERIALS(2023)
^مریم علیان نژادی*, 9911401007, محدثه جمالی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Plant-based synthesis of ZnO–CeO2–MgO nanocomposite using Ocimum Basilicum L seed extract: Biological effects and photocatalytic activity
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2024)
9911531004, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, مجید درودی, زهرا صبوری
The physical properties and photocatalytic activities of green synthesized ZnO nanostructures using different ginger extract concentrations
Scientific Reports(2024)
^مریم علیان نژادی*, 9911401007, محدثه جمالی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Influence of filament-to-substrate distance on the spectroscopic, structural and optical properties of silicon carbide thin films deposited by HWCVD technique
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2014)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی, Saadah Abdul Rahman
Transformation from amorphous to nano-crystalline SiC thin films prepared by HWCVD technique without hydrogen dilution
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE(2015)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی
رشد بلور تری گلایسین سولفات آلاییده توسط 2.5 درصد مولی تیویوره
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
8722330043, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تاثیر فشار جزیی گاز بر ضریب شکست لایه های نازک سیلیکون کرباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی سیم داغ از گازهای متان و سیلان
کنفرانس فیزیک ایران(2017-08-28)
9411339010*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
تعیین انرژی های مشخصه در لایه نازک سیلیکون کرباید ساخته شده به روش بخار شیمیایی با سیم داغ در فشارهای گاز مختلف
کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری(2018-05-10)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
سنتز و مشخصه یابی ساختاری نانومیله های اکسید تنگستن رشدیافته به روش هیدروترمال در دمای پایین
کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
9412338002, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, 9611340001, ^مریم علیان نژادی
تاثیر فشار جزیی گازهای ورودی بر خواص دی الکتریک لایه های نازک سیلیکون کرباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی با سیم داغ
کنفرانس فیزیک ایران(2018-08-27)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
تاثیر فشار گاز محفظه واکنش بر ساختار لایه های نازک سیلیکون کارباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی با سیم داغ
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مجید جعفرتفرشی
خواص اپتیکی لایه های نازک کاربید سیلیکون تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی با سیم داغ
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
بررسی نظری تاثیر دمای چشمه بر لایه نشانی مس به روش لایه¬نشانی فیزیکی (PVD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
بررسی نظری تاثیر دمای سطح زیرلایه در لایه نشانی طلا به روش لایه¬نشانی فیزیکی (PVD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
سنتز و مشخصه یابی ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسیدتنگستن رشد یافته به روش سل- ژل
بیست و ششمین کنفرانس ملی اپتیک وفوتونیک و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران(2020-02-04)
9711401006, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
سنتز نانوذرات زیست سازگار ZnO به عنوان عامل کارآمد حساس به نور برای درمان سرطان با روشی ساده و کم هزینه
اولین همایش ملی نانو فوتونیک ایران(2020-10-22)
9711401005, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Green synthesis of tin oxide nanoparticles for application in medicine and industry
هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو(2021-02-17)
9821401001, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Rapid and Simple Synthesis of Cu-BTC Metal-Organic Framework by Ultrasound Radiations
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th international conference on nanostructures(2020-11-18)
9711531005, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*
Synthesis and characterization of self-assembled flower-like MOF-199
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th international conference on nanostructures(2020-11-18)
سنا تامولی طرفی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, سکینه ماندگارزاد
بررسی نظری تأثیر هندسه محفظه لایه نشانی بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9611339019, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
سنتز سبز نانوساختار اکسید مس به کمک عصاره میخک و بررسی اثر کلسینه کردن بر خواص ساختاری و اپتیکی آن
شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2023-01-25)
40011531003, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
تاثیر عصاره زنجبیل بر خواص اپتیکی نانوساختار اکسید روی
بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،(2023-02-28)
9911401007, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, محدثه جمالی
تاثیر عصاره زنجبیل بر مقاومت مکانیکی و پایداری هیدرودینامیکی نانوساختار اکسید روی
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9911401007, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, محدثه جمالی
سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانوسیم های W18O49 به روش هیدروترمال
سومین کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در علوم(2023-05-18)
9911401002, ^مریم علیان نژادی*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, محدثه جمالی
بررسی اثر کلسینه کردن بر خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسید مس سنتز شده با عصاره میخک و پلی وینیل پیرولیدن (PVP)
سی و نهمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1402(2023-08-28)
40011531003, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مریم علیان نژادی
رشد و مشخصه يابي اپتيكي و ساختاري نانوساختارهاي متخلخلZIF-8 ، ZIF-67 و كامپوزيتهاي دوفلزي ZIF-8/ ZIF-67
وطني پونه(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه¬يابي ساختاري و اپتيكي نانوكامپوزيتهاي اكسيد موليبدن/اكسيد روي
ميرصناعي سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانوساختارهاي SnO2 و بررسي تاثير برهمكنش ليزر و اين نانوساختارها بر سلول هاي سرطاني
حيدري مونا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و بررسي خواص حسگري نانوكامپوزيت غيرآلي- آلي اكسيد تنگستن- چارچوب هاي آلي- فلزي
جمالي محدثه(تاریخ دفاع: 1401/07/24) ، مقطع : دكتري
سنتز و بررسي برهمكنش نور LED با نانوساختارهاي اكسيد روي براي درمان سرطان به روش فتوديناميك
شيخي سميه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوساختارهاي اكسيد تنگستن و بررسي تاثير ليزر بر اين نانوساختارهاي اكسيد فلزي براي كاربرد در درمان سرطان با روش غيرتهاجمي
عباسپور محبوبه(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سورفكتانت ها بر رشد نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن سنتز شده به روش هيدرو ترمال
پورهادي كله بستي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري و شبيه سازي لايه نشاني تبخير حرارتي لايه هاي نازك رسانا
علي پورزردكوهي جواد(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كمي طيف FTIR لايه هاي نازك SiC
علي جانيان عذرا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن به روش هيدورترمال
احمديان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك سيليكون كربايد
فخرالدين مهرنوش(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد بلور TGS همراه با افزودني تيو يوره از محلول آبي و بررسي خواص فيزيكي آن
مير آخورلي سارا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فیزیک حالت جامد
فیزیک حالت جامد

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
F_tehrani@semnan.ac.ir
(+98)2331532290

فرم تماس